Promocja EKOambasador

REGULAMIN PROMOCJI „EKOambasador”

 

1. Na czym polega Promocja „EKOambasador”?
„EKOambasador” to program poleceń, w ramach którego Klient Da Vinci Green Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, KRS0000882924, REGON 388144161, NIP 8961601006 w dniu podpisania Umowy z Klientem przystępuje do Programu „EKOambasador” i otrzymuje 500 zł brutto (słownie pięćset złotych brutto) po realizacji instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła lub magazynu energii u osoby, którą poleci. 

2. Kto może skorzystać z Promocji „EKOambasador”?
Każdy Klient Da Vinci Green Energy, będący osobą pełnoletnią, posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, który zawarł z Da Vinci Green Energy Umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła czy magazynu energii (dalej „Inwestycja”) i u którego umowa ta została wykonana w całości.

3. Kiedy można skorzystać z Promocji „EKOambasador”?
Do programu „EKOambasador” Zamawiający może przystąpić w ciągu 24 miesięcy od zakończenia realizacji Inwestycji w oparciu o umowę z Da Vinci Green Energy.

4. Jak przystąpić do Promocji „EKOambasador”?
Po realizacji Inwestycji Zamawiający w dowolnym momencie w ciągu 24 miesięcy zgłasza do firmy Da Vinci Green Energy:
mailowo: biuro@davinci.pl 
telefonicznie: 723 001 522 
przez portal Facebook lub aplikację Messenger: Da Vinci Green Energy | Facebook 
chęć udziału w Promocji wraz z podaniem danych osoby polecanej (imię i nazwisko, mail, telefon, adres zamieszkania). 

5. Rozliczenie udziału w Promocji „EKOambasador”.
Po zakończeniu inwestycji u osoby polecanej (co następuje w oparciu o protokół odbioru tej inwestycji), w ciągu 14 dni roboczych następuje rozliczenie pomiędzy spółką Da Vinci Green Energy a Klientem, na konto wskazane przez Klienta. 

6. Rezygnacja z udziału w Programie „EKOambasador”.
W każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa w programie. W tym celu należy o swojej rezygnacji powiadomić Wykonawcę w formie pisemnej lub mailowej (poprzez dane kontaktowe wskazane w pkt 4 REGULAMINU).

7. Postanowienia końcowe:

  • Regulamin Promocji „EKOambasador” dostępny jest na davinci.pl oraz w siedzibie Da Vinci Green Energy (ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie). 
  • Z Promocji „EKOambasador” można skorzystać wiele razy w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu własnej Inwestycji. Promocja łączy się z innymi promocjami Da Vinci Green Energy.
  • W sprawach nieregulowanych w regulaminie Promocji „EKOambasador” stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

8. Ochrona danych osobowych.

  • Jeśli przystąpisz do Promocji „EKOambasador”, będziemy administratorem Twoich danych osobowych w celu realizacji Promocji „EKOambasador” zgodnie z tym regulaminem.
  • Masz prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, wysyłając e-mail na adres: biuro@davinci.pl.
  • Pozostałe szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności firmy – dostępna na Polityka Prywatności : Da Vinci oraz w siedzibie Da Vinci Green Energy (ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie).