Polityka Prywatności

Wstęp

Jako właściciel serwisu davinci.pl (dalej „Serwis”) szanujemy Twoje prawa i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. Szczegółowe regulacje z tym związane zamieszczamy w tym dokumencie (zwanym dalej „Polityką Prywatności”), którą przyjmujemy od momentu powstania Serwisu. 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych poniżej informujemy, w jaki sposób będziemy przetwarzać, zabezpieczać i wykorzystywać dane osobowe zbierane w następujących sytuacjach:

 1. dane zebrane o osobach odwiedzających Serwis (np. za pomocą cookies),
 2. dane zebrane przez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie,
 3. dane zebrane w trakcie kontaktu przez telefon, email, Facebook, Messenger lub inne komunikatory,
 4. dane zebrane przy zapisie do newslettera,
 5. dane zebrane i przekazane nam przez podmioty trzecie (np. zewnętrznych usługodawców, uczestników akcji promocyjnych),
 6. dane zebrane w trakcie rekrutacji, gdy kandydat skontaktuje się za pomocą Serwisu lub prześle CV bezpośrednio do Spółki Da Vinci Green Energy P.S.A.

W przypadku, gdy dane osobowe zbierane będą w innych sytuacjach, niż opisane powyżej Spółka będzie osobno informować o tym, w jaki sposób informacje te będzie przetwarzać.

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Da Vinci Green Energy P.S.A, z siedzibą w 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, KRS0000938269, REGON 388144161, NIP 8961601006 (występująca w Polityce Prywatności również jako „Spółka”, „My” lub „Administrator”).

1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: 

– pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem – 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1,  

– za pomocą wiadomości e-mail:  biuro@davinci.pl

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:

 • odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych, bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe widoczne w Serwisie – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • analizy korzystania ze strony internetowej, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać – w oparciu o Twoją zgodę ,
 • aby wysyłać biuletyny („newsletter”) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku gdy zapiszesz się do naszego newslettera,
 • w przypadku zawarcia z Tobą umowy na świadczenie przez nas usług lub dostawę towaru – w oparciu o fakt, że dane te są niezbędne do zawarcia, a następnie do wykonania umowy, w tym do jej rozliczenia,
 • w przypadku zawarcia umowy z podmiotem, z którym jesteś związany (np. jako osoba reprezentująca ten podmiot, czy też osoba wykonująca umowę w imieniu i na rzecz tego podmiotu) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.

3. Dane przetwarzane w celu kontaktu (w tym zebrane przez podmioty trzecie) – zakres przetwarzania

 

Możemy kontaktować się z Tobą w szczególności, gdy:

a) Ty pierwszy postanowisz się z nami skontaktować (w tym za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, naszej strony na portalu Facebook, komunikatora typu Messenger czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście), a my będziemy chcieli na Twoją wiadomość odpowiedzieć,

b) Twoje dane zebraliśmy z innych źródeł niż bezpośrednio od Ciebie (np. z powszechnie dostępnych źródeł, od firm świadczących usługi w zakresie wparcia działań marketingowych, call center, bądź zebranych w ramach akcji promocyjnych i systemów poleceń, w których dane przekazują nam uczestnicy tych akcji).

W takich sytuacjach przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane (Twoje dane kontaktowe, treść wiadomości lub zapis z rozmowy) lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszym Serwisie), bądź też które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub otrzymaliśmy od podmiotów trzecich. Dane te przetwarzamy:

a) z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich (w sytuacji, gdy nie posiadamy wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych),
 • archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych),
 • rozliczenia umów z naszymi kontrahentami, którzy zapewniają nam usługi wspierające kontakt, jak np. call center, czy usługi IT,

albo:

b) w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku gdy dane te służą do celów marketingowych a nie łączy nas istniejąca relacja biznesowa, lub gdy są zbierane w celu przekazania ich dalej innym podmiotom.

 

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu – zakres przetwarzania

W przypadku gdy korzystasz z naszego Serwisu zapisujemy informacje na temat sposobu korzystania z naszego Serwisu oraz wcześniej odwiedzony stron, a także informacje na temat dokonanych przez Ciebie wyborów (np. w zakresie cookies) . W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszym Serwisie), stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy:

 •  z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:
  1. a. dostosowania sposobu, w jaki Serwis jest wyświetlany i jego personalizacji,
  2. b. analizy zachowania na stronie w tym dla poprawy jej funkcjonowania oraz bezpieczeństwa,

albo:

 • w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku gdy dane te służą do celów marketingowych a nie łączy nas istniejąca relacja biznesowa, lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

5. Dane zebrane przy zapisie do newslettera – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy podasz nam swoje dane kontaktowe w celu zapisania się na newsletter, będzie to dla nas jednoznaczne z udzieleniem nam zgody na przesyłanie informacji handlowych zawartych w tym newsletterze drogą elektroniczną (mailową). Przetwarzanie danych w tym celu oparte będzie o nasz prawnie uzasadniony interes, to jest realizację wysyłki newslettera, którą zamówisz poprzez zapisanie się do tej usługi.

6. Dane zebrane w trakcie rekrutacji – zakres przetwarzania

W przypadku gdy korzystając z danych kontaktowych dostępnych w Serwisie postanowisz przesłać nam swoje dokumenty aplikacyjne i wziąć udział w rekrutacji, zapisujemy informacje o Tobie zawarte w tych dokumentach. W zakresie, w jakim mieszczą się one w katalogu wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy podstawą ich przetwarzania jest ten przepis prawa. W przypadku gdy przekażesz nam szerszy zakres informacji (np. swoje zdjęcie), zachowanie Twoje rozumieć będziemy jako zgodę na wykorzystanie tych informacji na potrzeby rekrutacji. 

7. Dane zebrane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy z Administratorem (w tym akceptacją regulaminu) – zakres przetwarzania

W przypadku gdy Administrator zawiera z Tobą umowę, do jej zawarcia oraz wykonania niezbędne mogą być Twoje dane osobowe. Za zawarcie umowy na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności rozumieć należy również akceptację regulaminu opublikowanego przez Administratora, np. regulaminów promocji organizowanych przez Administratora. Administrator zbierać może także Twoje dane jeżeli jesteś osobą działającą w imieniu i na rzecz strony umowy z Administratorem i przetwarzać je zarówno w związku z jej zawarciem, czy też na potrzeby jej wykonania. W tym pierwszym przypadku dane zbierane są zwykle bezpośrednio od Ciebie jako strony umowy, a także mogą być pozyskane na skutek działania dostawców usług marketingowych, czy call center oraz od osób biorących udział w programach poleceń realizowanych przez Administratora. W tym drugim przypadku Twoje dane otrzymywane są co do zasady od strony umowy lub z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzane są przez Administratora z uwagi na fakt, że są one niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, a także z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Administratora, w tym gdy nie jesteś stroną zawieranej umowy, ale Twoje dane potrzebne są do jej zawarcia lub wykonania, do obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

8. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

  • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
  • do celów marketingowych – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, to jest czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,
  • do celów związanych z zawartą umową – przez czas niezbędny do jej wykonania i rozliczenia,
  • do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia tych roszczeń lub ich dochodzenia przed właściwymi podmiotami,
  • do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny zgodnie z tymi przepisami dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Administratora,
  • do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa naszego Serwisu – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • do celu wysyłki newslettera – od dnia zapisania się do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (wypisania się z newslettera)
  • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji u Administratora,
  • do celów rekrutacji – przez czas prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od otrzymania Twoich dokumentów aplikacyjnych, chyba że proces rekrutacyjny będzie trwał dłużej, zostaniesz zatrudniony lub udzielisz nam swojej zgody na przetwarzanie tych danych do celów przyszłych rekrutacji. Po upływie wskazanych 6 miesięcy dane te będą archiwizowane i przechowywane nie dłużej niż przez 3 kolejne lata – wyłącznie w celu realizacji polityki w zakresie prowadzenia kopii zapasowych i archiwalnych oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

9. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

  • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, call center, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, w tym realizacji wysyłki maili, hostingu, kancelariom prawnym, firmom księgowym),
  • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
  • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z którymi współpracujemy. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

11. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

  • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
  • Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
  • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
  • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
  • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez stronę naszego Serwisu i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie, w tym: narzędzia od Google Inc.: Google Analytics. Podmiotem wykorzystującym te narzędzia jest administrator Serwisu, czyli Spółka Da Vinci Green Energy P.S.A., z siedzibą w 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, KRS0000938269, REGON 388144161, NIP 8961601006 (dalej: „My”).

Serwis używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

  • do dostosowania sposobu wyświetlania strony naszego Serwisu do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
  • do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania,
  • do personalizacji oferowanych treści,
  • do kierowania lepiej dopasowanych treści do użytkowników za pośrednictwem innych stron internetowych.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika naszego Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);
  • pliki cookies stron trzecich –  w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, marketingowe cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do preferencji. Nasi partnerzy (Google Inc.) wykorzystują pliki cookies dla celów reklamowych i remarketingu. Mogą oni używać plików cookies, aby pokazywać użytkownikom treści, w tym reklamy dopasowane do ich preferencji.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały w odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na nasz Serwis masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów marketingowych oraz pochodzących od podmiotów trzecich. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej.

Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie, każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. To daje użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowolnia możliwości poruszania się po Serwisie i innych witrynach internetowych.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.