Program EKOambasador

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ „EKOambasador”

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji i realizacji programu poleceń prowadzonego pt. „EKOambasador” (dalej: „Program Poleceń”) w ramach którego osoba spełniająca warunki określone poniżej może otrzymać nagrodę. Organizatorem Programu Poleceń jest DA VINCI GREEN ENERGY Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000938269, NIP: 8961601006, REGON: 388144161 (dalej: „Organizator”). 

 1. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU POLECEŃ
  1. W Programie Poleceń może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenie udziału w Programie Poleceń następuje poprzez złożenie Organizatorowi Oświadczenia o przystąpieniu do Programu Poleceń, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej  lub mailowo  na adres e-mail:  biuro@davinci.pl lub przez portal Facebook Da Vinci Green Energy | Facebook. Aby wziąć udział w Programie Poleceń, zgłaszający ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności. W innym przypadku, nie może przystąpić do Programu Poleceń. 
  2. Polecającym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła warunki określone w ust. 1 powyżej, a także w czasie trwania Programu Poleceń i na warunkach w określonych w Regulaminie poleci innym osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawy szczególnie przyznają zdolność prawną, zakup i montaż Instalacji Fotowoltaicznej u Organizatora lub zakup i montaż pompy ciepła u Organizatora lub zakup i montaż magazynu energii u Organizatora (dalej: „Polecający”). 
  3. Udział w Programie Poleceń jest dobrowolny i bezpłatny. 
  4. Zgłaszający może cofnąć Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Poleceń w każdej chwili poprzez poinformowanie o tym Organizatora na piśmie lub mailowo przesyłając wiadomość na adres biuro@davinci.pl.
 1. ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA POLECEŃ
  1. Polecenie jest dokonywane poprzez przekazanie przez Polecającego Organizatorowi danych osobowych Polecanego (imię i nazwisko, numer telefonu/adres e-mail), o którym mowa w pkt 2 poniżej (dalej: „Polecenie”).
  2. Polecanym może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. jest osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawy szczególne przyznają zdolność prawną, i
   2. nie jest jednocześnie Polecającym,
   3. ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej: „Polecany”).
  3. Polecenie musi zostać dokonane przed zawarciem przez Polecającego z Organizatorem umowy sprzedaży i montażu Instalacji Fotowoltaicznej, pompy ciepła lub magazynu energii. 
  4. Przed dokonaniem Polecenia, Polecający zobowiązuje się odebrać od Polecanego zgodę na przekazanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu/adres e-mail) Organizatorowi, oświadczenie o akceptacji przez niego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityka prywatności. Ponadto Polecający zobowiązuje się przekazać Organizatorowi informacje o treści zgód marketingowych wyrażonych przez Polecanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Dokonując Polecenia, Polecający oświadcza, że odebrał od Polecającego oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
  5. Jeżeli Polecony nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z prowadzeniem Programu Poleceń, nie powinien wyrażać zgody Polecającemu na przekazanie jego danych osobowych Organizatorowi. 
  6. Polecający może dokonać Polecenia w czasie obowiązywania Programu Poleceń wielokrotnie.
 1. NAGRODA
  1. Z zastrzeżeniem pkt 2) nagroda wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) netto.
  2. Za trzecie i kolejne polecenia nagroda wynosić będzie 600 zł (słownie: sześćset złotych) netto. 
  3. Polecający jest uprawniony do otrzymania Nagrody, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
   1. Polecający przystąpi do Programu Poleceń poprzez złożenie Organizatorowi Oświadczenia o przystąpieniu do Programu Poleceń, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
   2. Polecający dokona Polecenia na warunkach określonych w rozdziale 2 powyżej,
   3. Polecony zawrze z Organizatorem umowę sprzedaży i montażu Instalacji Fotowoltaicznej, pompy ciepła lub magazynu energii,
   4. Organizator zamontuje u Poleconego instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub magazyn energii (w zależności od rodzaju zawartej umowy), co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru przez Poleconego i Organizatora. 
  4. Organizator poinformuje Polecającego o spełnieniu warunków otrzymania Nagrody, o których mowa w pkt 2 powyżej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Poleconego oraz Organizatora protokołu odbioru. 
  5. Polecający w terminie 5 dni od dnia poinformowania go przez Organizatora o spełnieniu warunków otrzymania Nagrody, zobowiązuje się przekazać Organizatorowi swój numer rachunku bankowego. 
  6. Polecający otrzyma Nagrodę na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego zgodnie z ust. 4 powyżej. Przez dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 października 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).
  7. W przypadku, kiedy Organizator otrzyma dane osobowe Polecanego od kilku Polecających i spełnione zostaną warunki określone w pkt 2 powyżej, wówczas prawo do Nagrody przysługuje Polecającemu, który jako pierwszy przekazał dane osobowe Poleconego. 
  8. Nagroda, o której mowa w niniejszym paragrafie stanowi sprzedaż premiową. Sprzedaż taka na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy podlega zwolnieniu z opodatkowania. 
 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU POLECEŃ
  1. Program Poleceń trwa od 25.11.2021 r. do 31.12.2022 r. lub do odwołania. 
  2. W przypadku zakończenia obowiązywania Programu Poleceń, jego odwołania lub zawieszenia, Uczestnikowi przysługuje Nagroda, jeżeli w chwili zakończenia, odwołania lub zawieszenia Programu Poleceń spełnił wszystkie wskazane w Regulaminie warunki uzyskania Nagrody, w szczególności warunki, o których mowa w rozdziale 3 pkt 2 Regulaminu. 
 1. ZASADY I WARUNKI ZMIANY REGULAMINU
  1. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz czasowego zawieszenia lub zakończenia Programu Poleceń. Uzasadnione okoliczności stanowi w szczególności konieczność wprowadzenia zmian do Regulaminu w związku ze zmianą przepisów prawa, jak również konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych lub warunków technicznych dotyczących w szczególności przekazywania poleceń. 
  2. Organizator poinformuje Polecających, którzy złożyli Oświadczenia o przystąpieniu do Programu Poleceń, o zmianie Regulaminu, a także zawieszeniu lub zakończeniu Programu, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu lub nie później niż za 7 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przekazana za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub mediów społecznościowych oraz poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Uczestników. 
 1. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w czasie obowiązywania Programu Poleceń, jak również w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania Programu Poleceń. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni od dnia uzyskania  przez Uczestnika informacji o okolicznościach, które mogą stanowić podstawę reklamacji.
  2. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@davinci.pl, listownie na adres 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1 lub osobiście w siedzibie Organizatora. 
  3. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik powinien wskazać w niej: swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail), opisać okoliczności stanowiące podstawę reklamacji oraz swoje żądanie, jak również wskazać termin, w którym Uczestnik dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę reklamacji. 
  4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana Uczestnikowi na adres korespondencyjny lub mailowy wskazany w reklamacji. 
  5. Organizator  wskazuje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. 
  6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://uokik.gov.pl/ i https://rf.gov.pl/.
 1. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  1. Konsument, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016.1823). Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest Inspekcja Handlowa. 
  2. Przykładowo Konsument w ramach pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich może:
   1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
   2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami.
   3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Wykonawcą, poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
  3. Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem http://polubowne.gov.pl/. 
 1. DANE OSOBOWE
  1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej: „RODO”). 
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Programem Poleceń zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu stanowiącym Politykę Prywatności, dostępną na stronie internetowej Organizatora https://davinci.pl/polityka-prywatnosci-2/  oraz w jego siedzibie. 
  3. Przed przystąpieniem do Programu Poleceń, Polecający powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, w tym Klauzulą Informacyjną. Jeżeli Uczestnik odmówi akceptacji Regulaminu, nie będzie mógł przystąpić do Programu Poleceń. 
  4. Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie Poleceń, w tym w szczególności do wypłaty Nagrody w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin zastępuje REGULAMIN PROMOCJI „EKOambasador” i wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2021 r. Znajduje on zastosowanie do poleceń przekazywanych do Organizatora od dnia 25  listopada 2021 r. 
  2. Program Poleceń łączy się z innymi promocjami, które organizuje Organizator.
  3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej davinci.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
  4. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
  5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
   1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Poleceń „EKOambasador”,
   2. Załącznik nr 2-  Oświadczenie Polecanego,
   3. Załącznik nr 3- Polityka Prywatności 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Poleceń „EKOambasador”,

2. Załącznik nr 2-  Oświadczenie Polecanego,

3. Załącznik nr 3- Polityka Prywatności

 

Pełna treść regulaminu wraz załącznikami.