Program EKOambasador dla biznesu

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ „EKOambasador dla biznesu”

 

 1. Na czym polega Program Poleceń „EKOambasador dla biznesu”?
  „EKOambasador dla biznesu” to realizowany przez Da Vinci Green Energy program poleceń. W jego ramach Polecający może dokonywać Potencjalnym Klientom Poleceń dotyczących usług oferowanych przez Da Vinci Green Energy, w tym zawarcia umów sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej/pompy ciepła/magazynu energii. Za skuteczne polecenie Polecający jest uprawniony do otrzymania Prowizji, której wysokość uzależniona jest od  rodzaju zawartej umowy z Potencjalnym Klientem:

  1. w przypadku umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej Prowizja będzie uzależniona od ilości kilowatopików (kWp)  instalacji fotowoltaicznej, wskazanych w umowie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej łączącej Klienta z Da Vinci i będzie wynosiła 100 zł netto za 1 kWp, przy czym nie może być wyższa niż:
   1. 1.000 zł  netto – w przypadku kiedy umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej została zawarta z Potencjalnym Klientem będącym Konsumentem,
   2. 3 500 zł  netto – w przypadku gdy Potencjalnym Klientem jest przedsiębiorca niebędący Konsumentem. 
  2. w przypadku umowy sprzedaży i montażu pompy ciepła Prowizja będzie uzależniona od ilości kilowatów (kW) i będzie wynosiła 100 zł netto za 1 kW, przy czym nie może być wyższa niż 1000 zł netto za umowę:
  3. w przypadku umowy sprzedaży i montażu magazynu energii Prowizja będzie uzależniona od ilości kilowatogodzin (kWh) i będzie wynosiła 100 zł netto za 1 kWh, przy czym nie może być wyższa niż 1000 zł netto za umowę:

Do kwot Prowizji określonych powyżej doliczony zostanie podatek VAT, o ile będzie należny, w stawkach z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 1. Kto może skorzystać z Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu”?

W Programie Poleceń może wziąć udział każdy  przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Kiedy można skorzystać z Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu”?
  Do Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu” Polecający może przystąpić  od 25.11.2021 r. 
 1. Jak przystąpić do Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu”?
  Do Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu” Polecający może przystąpić, zgłaszając  chęć udziału poprzez podpisanie umowy współpracy. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Aby wziąć udział w Programie Poleceń, Polecający ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu, zaakceptowania jego treści oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności.
 1. Rozliczenie udziału w Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu”.

Polecający jest uprawniony do otrzymania Prowizji w wysokości, o której mowa w ust. 2 poniżej, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  1. Polecający dokona Polecenia na warunkach określonych w § 3 powyżej,
  2. Potencjalny Klient zawrze z Da Vinci Green Energy umowę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej/ pompy ciepła/magazynu energii, której wykonanie zostanie potwierdzone podpisaniem  protokołu odbioru przez Potencjalnego Klienta oraz Da Vinci Green Energy

Da Vinci Green Energy poinformuje Polecającego o spełnieniu warunków otrzymania Prowizji, o których mowa wyżej w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru.  

Prowizja będzie płatna przez Da Vinci Green Energy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Polecającego w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Da Vinci Green Energy o spełnieniu warunków otrzymania Prowizji. Prowizja będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania przez Da Vinci Green Energy prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.  Da Vinci Green Energy wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

 1. Rezygnacja z udziału w Programie Poleceń „EKOambasador dla biznesu”.
  W każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa w Programie Poleceń. W tym celu Polecający powinien wypowiedzieć umowę współpracy. Oświadczenie powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Postanowienia końcowe:

Regulamin Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu” dostępny jest na davinci.pl oraz w siedzibie Da Vinci Green Energy  (ul.Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie).

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu” stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 1. Ochrona danych osobowych.

Jeśli przystąpisz do Programu Poleceń „EKOambasador dla biznesu”, będziemy administratorem Twoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim będziemy ją realizować.

Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby zrealizować warunki Programu Poleceń zgodnie z tym regulaminem.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Stosujemy polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczą one:
– ochrony osób fizycznych i przetwarzaniem ich danych osobowych,

– swobodnego przepływu takich danych
Spełniamy obowiązek informacyjny, który wynika z regulacji art. 13 i 14 RODO. Poprosimy o przekazanie nam Twoich danych osobowych. Podanie ich jest dobrowolne, ale też niezbędne, aby zrealizować ww. Program.

Pozostałe szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności firmy – dostępna na https://davinci.pl/ oraz w siedzibie firmy ((ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie).