RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dale jako „Rozporządzenie”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Da Vinci Green Energy P.S.A. (dalej jako „Wykonawca”), dane kontaktowe Wykonawcy: ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, tel. 723 001 522, biuro@davinci.pl, www.davinci.pl
Wykonawca przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji zawartej umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
b) realizacji „Programu poleceń” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wykonawcy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Wykonawcy na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. podmioty świadczące usługi podwykonawcze, księgowe, usługi teleinformatyczne (tzw. podmioty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Zleceniodawcą umowy sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie realizacji „Programu poleceń” do którego Pani/Pan przystąpił, przez czas trwania programu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wykonawcy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Wykonawcę;
d) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres niezbędny dla takiego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
W związku z przetwarzaniem przez Zleceniodawcą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Wykonawcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, podanie przez Panią/Pana danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji ww. umowy.
Wykonawca oświadcza, iż Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Wykonawca nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.