dotacje dla firm 2024

Dotacje i inne wsparcie na projekty energetyczne w roku 2024

18 kwietnia, 2024 |

Kto może zostać beneficjentem i na jakich warunkach? Ruszyły długo wyczekiwane środki z KPO (odblokowano pierwszą część). Prawie połowa z nich ma być przydzielona na inwestycje będące częścią zielonej transformacji. Czego konkretnie mogą się spodziewać polscy przedsiębiorcy w najbliższych miesiącach?

Aktualnie Komisja Europejska odblokowała pierwszą część środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) o wartości blisko 60 mld euro. To blisko 260 mld złotych, z czego niemal połowa w najbliższym czasie trafi do sektora energetycznego.

Środki te, w formie dotacji lub preferencyjnych pożyczek, przeznaczone będą na rozwój nowych źródeł OZE, w tym wsparcie przedsiębiorstw, które chcą dokonywać transformacji energetycznej i ekologicznej.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️️


Na wydanie tych środków Polska ma 2 lata (do końca 2026 r.), co oznacza, że przedsiębiorcy muszą się naprawdę spieszyć, by stać się ich beneficjentem.

Należy podkreślić, że pierwszeństwo będą miały te projekty, które mają uregulowane sprawy administracyjne, tj. uzyskane warunki przyłączenia do sieci od operatora sieci dystrybucji czy pozwolenie na budowę.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


W Da Vinci Green Energy wielopoziomowo wspieramy naszych klientów od samego początku, w tym także w uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji do realizacji inwestycji w OZE dla przedsiębiorstw.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Dodatkowo, wspieramy naszych Klientów profesjonalnym audytem, który jest niezbędny do złożenia wniosku z dużym prawdopodobieństwem otrzymania środków!

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy zestawienie programów dotacyjnych i konkursów dostępnych  w najbliższym czasie. W perspektywie kilku miesięcy br. mogą się o nie ubiegać firmy zainteresowane inwestycją w odnawialne źródła energii.  

Nasza baza będzie stale aktualizowana o nowo pojawiające się programy.

Z naszego zestawienia dowiecie się, jakie programy dofinansowań są najbardziej optymalne dla Waszych firm, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • dla jakiego typu przedsiębiorstwa, 
 • jakiej wielkości przedsiębiorstwa,
 • na jaki rodzaj wydatków, 
 • na jakich warunkach,
 • w jakim terminie należy składać wnioski i w jakim oczekiwać ich rozpatrzenia, 
 • kto ogłasza i prowadzi nabór wniosków, 
 • jakiego obszaru Polski dotyczy wsparcie.

1. KREDYT EKOLOGICZNY

Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw. Nabór ogłasza i środki wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego. 

OBSZAR DZIAŁANIA 

Terytorium Polski

DLA KOGO

O dofinansowanie tym kredytem mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa, small mid-caps oraz mid-caps. 

 • Mikroprzedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których roczne obroty nie
  przekraczają 2 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 2 mln EUR.
 • Małe przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 10 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 10 mln EUR.
 • Średnie przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 43 mln EUR.
 • Small mid-caps – podmioty zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.
 • Mid-caps – podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników
Przeczytaj:  Fotowoltaika dla agroturystyki. Bądź eko i inwestuj w odnawialne źródła energii

Natomiast ze wsparcia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Właściciele firm mogą składać wnioski w terminie od 25.04.2024 r. do 25.07.2024 r., ich ocena nastąpi 90 dni od daty naboru.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji ekologicznych, których celem jest inwestycja związana z modernizacją infrastruktury lub zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Działania te powinny przyczyniać się do uzyskania efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%. Realizacja inwestycji opisana m.in. we wniosku o dofinansowanie oraz dokumencie audytu musi być związana z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, poprzez:

 • termomodernizację posiadanych budynków (docieplenie ścian, dachów, wymiana/modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemów ogrzewania) – jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego,
 • modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego (np. wymiana/modernizacja maszyn/linii technologicznych o wyższej efektywności energetycznej),
 • dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE i magazyny energii, jeśli wynika z rekomendacji audytu.

Realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny. Audyt efektywności energetycznej jest fakultatywny.

Przedsiębiorca może przeznaczyć środki pochodzące z tego kredytu na:

 1. Nabycie środków trwałych (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości).
 2. Nabycie robót i materiałów budowlanych.
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej.
 4. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
 5. Wydatki, które nie wynikają z Dokumentu audytu, a są przeznaczone na cele związane z Europejskim Zielonym Ładem.
 6. Usługi doradcze dla podmiotów innych niż MŚP.
 7. Koszty przygotowania Dokumentu audytu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, o ile wydatek zostanie poniesiony po dacie ogłoszenia naboru, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.
Przeczytaj:  Fotowoltaika dla centrum handlowego. Czy odnawialne źródła energii to oszczędność dla centrów handlowych?

DODATKOWE INFORMACJE

Kwota dotacji w ramach całego programu wynosi 660 mln zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro. Nie ma ustalonej minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem. Kwalifikowalne w ramach projektu są jedynie te wydatki, które służą do realizacji inwestycji ekologicznej.

Wnioskodawca jest zobowiązany do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w dokumentach, które przewidują podpis Wnioskodawcy oraz w pismach kierowanych do IP.


Zamów darmową konsultację

  2. Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

  Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

  OBSZAR DZIAŁANIA 

  Wsparciem ze strony tego Programu objęte zostaną projekty realizowane na obszarach transformacji, które obejmują podregiony: katowicki, sosnowiecki, tyski, bytomski, gliwicki, rybnicki, bielski.

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

  W tym Programie terminy składania wniosków różnią się w zależności od regionu. Należy je składać w następującej kolejności – w podregionie bielskim od 01.05.2024 r. do 31.08.2024 r., w podregionie rybnickim od 01.05.2024 r. do 31.08.2024 r. We wszystkich pozostałych podregionach – od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

  DLA KOGO 

  Beneficjent tego programu mogą być przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

  PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

  Na co przedsiębiorca może przeznaczyć środki:

  Wsparciem pochodzącym z tego programu objęte będą m.in.: budowa, rozbudowa, zakup, montaż infrastruktury służącej do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania (na potrzeby danego źródła) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci. Mogą to być: 

  1. Urządzenia/instalacje wykorzystujące źródła odnawialne oparte na energii:
   • wiatru (np. turbiny wiatrowe)
   • powietrzne, gruntowe i wodne pompy ciepła)
   • promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne)
   • hydroenergii (np. elektrownia wodna)
   • pochodzącej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów
  2. układy hybrydowe, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się dwa (lub więcej) różne źródła energii odnawialnej, tj. np. latarnia fotowoltaiczno-wiatrowa.
  3. instalacje OZE wraz z magazynem energii dostosowanym do potrzeb instalacji
  4. magazyny energii jako elementu rozbudowy istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE. 
  5. rekultywacja terenów przeznaczonych pod instalacje OZE jako element niedominujący w projekcie dot. OZE; za działanie rekultywacyjne uznaje się procesy polegające na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych.
  Przeczytaj:  Magazyny energii dla firm – co należy wiedzieć? Sprawdź, jak wybrać, by czerpać jak najwięcej korzyści!

  DODATKOWE INFORMACJE

  Kwoty wsparcia dla całego programu są zróżnicowane dla regionów.  I tak w podregionie bielskim całość kwoty wynosi 75 000 000,00 zł, podregionie rybnickim – 91 318 775,00 zł, a we wszystkich pozostałych podregionach – 21 243 895,05 zł.

  3. Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii

  Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii

  OBSZAR DZIAŁANIA 

  Program przeznaczony jest dla województwa śląskiego – subregion północny.

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

  Wnioski przedsiębiorcy mogą składać w terminie: od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

  DLA KOGO 

  Środki przeznaczone są dla partnerów i przedsiębiorstw realizujących cele publiczne.

  PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

  Przedsiębiorca może przeznaczyć środki z programu na magazyny energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby istniejącej instalacji OZE. W praktyce oznacza to zakup i montaż magazynów i niezbędnej infrastruktury służącej do magazynowania (na potrzeby danej instalacji OZE) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł opartych na energii: 

  1. wiatru (np. turbiny wiatrowe);
  2. promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne); 
  3. aerotermalnej (np. powietrzne pompy ciepła); 
  4. geotermalnej (np. ciepłownie geotermalne); 
  5. hydrotermalnej (np. pompy ciepła); 
  6. hydroenergii (np. elektrownia wodna); 
  7. pochodzącej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów.

  DODATKOWE INFORMACJE

  Całość środków w ramach programu wynosi 1 825 390,00 zł.

  Obligatoryjne warunki wsparcia towarzyszące programowi to zgodność z limitem dla mocy instalacji OZE, dla której jest planowany magazyn: 

  • energia elektryczna; – promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWe 

  • energia cieplna: – promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWth.

  Po szczegółowe doradztwo, analizę i audyt konkretnej inwestycji oraz dopasowanie programu dotacyjnego lub kredytu, zapraszamy do kontaktu z Da Vinci Green Energy (tel. 723 001 522; biuro@davinci.pl). Dobrze dopasowane wsparcie dotacyjne znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu otrzymania i finalizacji inwestycji.

  .